Danh sách 117 vị Giám mục người Việt Nam.

Danh sách 117 vị Giám mục người Việt Nam.   NB: Trong clip này chỉ co 115 vi, còn thiếu 2 vị mới được tấn phong trong...