Từ Ngữ Catholic Được Dịch Nghĩa Là Công Giáo Hay Thiên Chúa Giáo?

Vấn đề hai danh từ Công Giáo và Thiên Chúa Giáo đã được chúng tôi và một số nhà nghiên cứu trình bày nhiều...

Tổng lãnh Thiên Thần của Thiên Chúa

Tổng lãnh Thiên Thần của Thiên Chúa Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long Trong bức tranh vẽ trên trần nhà, tường vách thánh đường kính các Thiên...