Suy niệm - Chia sẻ Tin mừng

Suy niệm - Chia sẻ Tin mừng

LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 1: 26-38) 26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en...

LỄ THÁNH NỮ TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU

Lời Chúa: Mt 18, 1-5 Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước...

THỨ SÁU TUẦN 26TN/C

Phúc Âm: Lc 10, 13-16 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho ngươi, hỡi Corozain, khốn cho ngươi, hỡi Bethsaiđa: vì nếu tại Tyrô...

LỄ KÍNH CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE – GABRIEL – RAPHAEL

Lời Chúa: Ga 1,47-51 47 Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng : "Đây đích thật là một...

THỨ TƯ TUẦN 26TN/C

Lời Chúa: Lc 9, 57-62 Đang khi Thầy trò Đức Giêsu đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi...

CHÚA NHẬT 26TN/C

Lời Chúa: Lc 16, 19-31 Một hôm, Ðức Giêsu nói với những người Pharisêu rằng: “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là...

THỨ BẢY TUẦN 25TN/C

Lời Chúa: Lc 9, 43b-45 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ: “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời...

THỨ SÁU TUẦN 25TN/C

Phúc Âm: Lc 9, 18-22 Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người,...