Suy niệm - Chia sẻ Tin mừng

Suy niệm - Chia sẻ Tin mừng

CHÚA NHẬT IV MV B

Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi...

CHÚA NHẬT III MV B

Lời Chúa: Ga 1, 6-8.19-28 Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về...

CHÚA NHẬT II MV B

Lời Chúa: Mc 1, 1-8 Tin Mừng Ðức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa khởi đầu như sau: Chiếu theo lời đã chép trong sách ngôn sứ...

CHO ĐI CÁCH QUẢNG ĐẠI

CHO ĐI CÁCH QUẢNG ĐẠI Có câu chuyện kể rằng: Một đoàn khách du lịch đến thám hiểm tại cánh rừng vẫn còn hoang sơ,...

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG B

Lời Chúa: Mc 13,33-37 Ðức Giêsu nói với các môn đệ về ngày Quang Lâm của Người rằng: “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh...

CHÚA NHẬT LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

LỜI CHÚA: Mt 10,17-22 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: “Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp...

CHÚA NHẬT 32 TN A

Lời Chúa: Mt 25,1-13 Một hôm, Ðức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Nước Trời cũng giống như chuyện mười trinh...

CHÚA NHẬT 31TN A

Lời Chúa: Mt 23,1-12 Bấy giờ Ðức Giêsu nói với đám đông và các môn đệ Người rằng: (2) "Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi...

CHÚA NHẬT 30 TN A

Lời Chúa: Mt 22, 34-40 Khi nghe tin Ðức Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, thì những người Pharisêu họp nhau lại....

CHÚA NHẬT LỄ KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO

Khi nói đến truyền giáo nhiều người cho rằng: chỉ có các tu sĩ, linh mục và những người được tuyển chọn mới ra...