Suy niệm - Chia sẻ Tin mừng

Suy niệm - Chia sẻ Tin mừng

CHÚA NHẬT III MV

Lời Chúa: Mt 11,2-11 Ông Gioan lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Ðức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người...

THỨ SÁU TUẦN XIV TN

Phúc Âm: Mt 10,16-23 "Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con". Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông...

CHÚA NHẬT XXIII TN

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 18: 15-20) 15 "Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi...

THỨ SÁU TUẦN IX TN

LỜI CHÚA:  Mc 12,35-37 Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng giảng dạy trong đền thờ rằng: "Sao các luật sĩ lại nói Ðấng Cứu Thế là...

THỨ SÁU TUẦN XX TN

Phúc Âm: Mt 22,34-40 Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau...

THỨ BẢY TUẦN IV MC

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 7: 40-53) Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân...

GIÁ TRỊ NƯỚC TRỜI

GIÁ TRỊ NƯỚC TRỜI Thầy Hy-lê được xem là một bậc khôn ngoan của dân tộc Do Thái. Một ngày nọ, Thầy Hy-lê hỏi các...

THỨ TƯ TUẦN THÁNH

Lời Chúa Mt 26,14-25 14 Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giuđa Ítcariốt, đi gặp các thượng tế 15 mà nói: “Quý vị muốn...

THỨ BẢY TUẦN I MV

Lời Chúa: Mt 9,35-10,1.6-8 "Khi ấy, Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin...

LỄ THÁNH BARTOLÔMÊÔ TÔNG ĐỒ

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 1: 45-51) Khi ấy, ông Philípphê gặp ông Nathanaen và nói: "Đấng mà sách Luật Môsê...