Suy niệm - Chia sẻ Tin mừng

Suy niệm - Chia sẻ Tin mừng

Nên thánh nhờ làm người như Giêsu

NÊN THÁNH NHỜ LÀM NGƯỜI NHƯ GIÊSU Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu SJ ĐỨC CHÚA LÀ ĐẤNG THÁNH Trong Kinh Thánh Cựu Ước, qôdes שֶׁדֹ֑ק hay qados שֹֽׁדָק để chỉ phẩm tính...

CHÚA NHẬT V MC

Lời Chúa: Ga 8, 1-11 Lúc ấy, Ðức Giêsu đến núi Ôliu. Vừa tảng sáng, Người trở lại Ðền Thờ. Toàn dân đến với Người....

CHÚA NHẬT 31TN B

Lời Chúa: Mc 12, 28b-34   Khi ấy, có một người trong nhóm Kinh sư tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, trong...

CHÚA NHẬT 30TN B

Tin Mừng: Mc 10, 46-52 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và...

CHÚA NHẬT 29TN B

Tin Mừng:  Mc 10, 35-45 Khi ấy, hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói : “Thưa Thầy, chúng...

CHÚA NHẬT 28TN

Phúc Âm: Mc 10,17-27 "Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta". Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người...

THỨ BẢY TUẦN 26TN

Lời Chúa: Lc 10, 17-24 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, bảy mươi hai ông trở về vui mừng và nói rằng:...

CHÚA NHẬT 26TN B

Lời Chúa: Mc 9, 38-43.45.47-48 Hôm ấy, ông Gioan nói với Ðức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ...

CHÚA NHẬT 25 TN B

Lời Chúa: Mc 9, 30-37 Hôm ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Galilê. Nhưng Ðức Giêsu không...

THỨ BẢY TUẦN 24TN

Lời Chúa: Lc 8, 4-15. 4) Người ta tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Ðức Giêsu. Bấy giờ...