CỬ HÀNH MẦU NHIỆM THÁNH THỂ

0
40

CỬ HÀNH MẦU NHIỆM THÁNH THỂ

ĐỨC KITÔ PHỤC SINH: VẺ ĐẸP NỘI TẠI CỦA PHỤNG VỤ

  1. Tham dự vào vẻ đẹp của Đức Kitô.

Cái đẹp Phụng vụ là chính Đức Kitô phục sinh. Vẻ đẹp đó còn được tôn vinh trong Chúa Thánh Thần. Hội Thánh được diễm phúc tham dự vào vẻ đẹp đó, bởi lẽ Đức Kitô đã dùng Bí Tích Thánh Thể để đồng hóa chúng ta với Ngài. Thánh Augustinô đã nói: “Tấm bánh mà anh chỉ em thấy trên bàn thờ, được thánh hiến nhờ lời Thiên Chúa, là Mình Đức Kitô. Bằng những dấu chỉ này Đức Kitô đã muốn trao phó cho chúng ta mình và máu Ngài, đã đổ ra cho chúng ta để được ơn tha tội. Nếu anh chỉ em lãnh nhận cách sốt sắng, thì chính anh chỉ em trở thành điều mà anh chỉ em đã lãnh nhận… Do đó, chúng ta không chỉ trở thành Kitô hữu, mà còn trở thành chính Đức Kitô”.

  1. Thánh Thể và Đức Kitô phục sinh.

Phụng vụ Thánh Thể thiết yếu là hành động của Thiên Chúa muốn gắn kết chúng ta với Chúa Giêsu nhờ Chúa Thánh Thần. Vì thế, cấu trúc cơ bản của phụng vụ không thuộc thẩm quyền thay đổi của chúng ta, cũng như không thể chịu sự nhào nắn của trào lưu thời đại. Thánh Phaolô đã minh chứng điều đó: “không ai có thể đặt nền móng nào khác, ngoài nền móng đã đặt sẵn là Đức Giêsu Kitô” (1Cr 3,11). Thực vậy, khi giáo huấn về Bí Tích Thánh Thể, thánh tông đồ đã quả quyết ngài không thông truyền cho chúng ta một học thuyết cá nhân, nhưng là những gì mà chính ngài đã lãnh nhận (x.1Cr 11,23).

Cử hành Bí Tích Thánh Thể là thể hiện một truyền thống sống động. Truyền thống đó khởi đầu từ lệnh truyền từ Đức Kitô: Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Hội Thánh đã có kinh nghiệm quý giá khi hiệp thông với Đức Kitô phục sinh và đón nhận Chúa Thánh Thần. Vì thế, cộng đoàn Kitô giáo từ lúc khởi đầu họp nhau bẻ bánh vào Ngày của Chúa, Ngày mà Đức Kitô đã phục sinh từ cõi chết, tức Chúa Nhật, cũng là ngày thứ nhất trong tuần, ngày mà truyền thống Cựu ước xem là khởi đầu của sự sáng tạo. Giờ đây, ngày sáng tạo đã trở nên “Ngày Sáng Tạo” mới, ngày chúng ta được giải thoát khi tưởng niệm Đức Kitô khổ nạn và phục sinh. (TH/BTTY 36,37).

1-H. Vẻ đẹp chính yếu của Phụng vụ là gì?

Vẻ đẹp chính yếu của Phụng vụ là chính Đức Kitô phục sinh và được tôn vinh trong Chúa Thánh Thần.

2-H. Đức Kitô phục sinh giúp chúng ta tham dự vào vẻ đẹp Phụng vụ như thế nào?

Ngài nhờ Bí Tích Thánh Thể giúp chúng ta trở thành chính Ngài, trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài.

3-H. Phải hiểu như thế nào về cấu trúc cơ bản của Phụng vụ Thánh Thể?

Cấu trúc cơ bản của Phụng vụ Thánh Thể là do hành động của Thiên Chúa, không thuộc thẩm quyền của con người.

4.H. Thánh Phaolô đã minh định điều đó như thế nào?

Ngài đã quả quyết: “Không ai có thể đặt nền móng nào khác, ngoài nền móng đã đặt sẵn là Đức Giêsu Kitô” (1Cr 3,11).

Tâm sự

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi khi cử hành Thánh lễ để tưởng niệm Chúa đã chết và sống lại vì chúng con, xin giúp chúng con luôn hiệp thông với Chúa để mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn.

0 BÌNH LUẬN