Sống giáo huấn

Lời Chúa: Mt 21,28-32 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông nghĩ sao? Người kia...

Văn hóa – Tôn giáo

Đạo Công Giáo và Triết Học

Với câu hỏi được đặt ra như vậy ta thấy đúng là nó…có vấn đề. Thực sự không thể gộp  triết lý, triết học ...