Sống giáo huấn

CÁI BÁNH VÀ CHIẾC LÁ KHÔ

CÁI BÁNH VÀ CHIẾC LÁ KHÔ Để khuyên dạy mỗi người hãy tự biết mình, người Ấn Độ có kể câu chuyện ngụ ngôn như...

Thần học

QUAN ĐIỂM CỦA THẦN HỌC GIA JOSEPH RATZINGER VỀ CẢI CÁCH...

QUAN ĐIỂM CỦA THẦN HỌC GIA JOSEPH RATZINGER VỀ CẢI CÁCH PHỤNG VỤ SAU CÔNG ĐỒNG VATICAN II Vinh Sơn Tuấn Việt WHĐ (9.7.2020) – Văn kiện...

Văn hóa – Tôn giáo

Đạo Công Giáo và Triết Học

Với câu hỏi được đặt ra như vậy ta thấy đúng là nó…có vấn đề. Thực sự không thể gộp  triết lý, triết học ...