Suy niệm - Chia sẻ tin mừng

Suy niệm - Chia sẻ tin mừng

CHÚA NHẬT VI TN C

Lời Chúa:  Lc 6, 17. 20-26 Ðức Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó,...

CHÚA NHẬT IV TN C

Lời Chúa: Lc 4, 21-30 Hôm ấy, sau khi đọc sách ngôn sứ Isaia, Ðức Giêsu lên tiếng nói trong hội đường Nadarét rằng: “Hôm...

CHÚA NHẬT III TN C

Lời Chúa: Lc 1, 1-4; 4, 14-21 Thưa ngài Thêôphilô đáng kính, có nhiều người đã ra công biên soạn bản tường thuật những điều...

CHÚA NHẬT II TN C

Lời Chúa: Ga 2, 1-11 Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Ðức Giêsu. Ðức Giêsu và...

CHÚA NHẬT 31TN B

Lời Chúa: Mc 12, 28b-34   Khi ấy, có một người trong nhóm Kinh sư tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, trong...

CHÚA NHẬT 30TN B

Tin Mừng: Mc 10, 46-52 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và...

CHÚA NHẬT 29TN B

Tin Mừng:  Mc 10, 35-45 Khi ấy, hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói : “Thưa Thầy, chúng...

CHÚA NHẬT 28TN

Phúc Âm: Mc 10,17-27 "Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta". Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người...

THỨ BẢY TUẦN 26TN

Lời Chúa: Lc 10, 17-24 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, bảy mươi hai ông trở về vui mừng và nói rằng:...

CHÚA NHẬT 26TN B

Lời Chúa: Mc 9, 38-43.45.47-48 Hôm ấy, ông Gioan nói với Ðức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ...

Thông báo hàng tháng

Thông báo